INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

Profesor Piotrowska Stanczykowska

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 listopada 2021 roku zmarła  Pani Prof. zw. dr hab. Anna Stańczykowska-Piotrowska – wieloletni Dyrektor Instytutu Biologii oraz Kierownik Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska.

Pani Profesor urodziła się 24 września 1932 roku w Warszawie. W 1956 roku ukończyła studia na kierunku  Biologia  Uniwersytetu  Warszawskiego. W 1964 r. uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych, a w 1977 r. habilitowała się w Instytucie Ekologii PAN. W 1992 r. uzyskała tytuł profesora zwyczajnego. Przez 30 lat pracowała w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym.  W latach 1984-2002 zatrudniona była w naszej uczelni.

Zaliczana jest do grona najwybitniejszych hydrobiologów Polski,  a Jej badania nad gatunkiem małża Dreissena polymorpha zyskały światowe uznanie. Pani Profesor była zapraszana  jako ekspert m.in. do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady w celu opracowania strategii przeciwdziałania ekspansji tego gatunku. Dorobek Pani Profesor to ok. 150 prac naukowych, 19 ekspertyz, dziewięć książek, z których najpopularniejsze to „Ekologia naszych wód” i „Zwierzęta bezkręgowe naszych wód” są stale wznawiane. Pani Profesor swoją naukową pasją dzieliła się ze swoimi uczniami. Wypromowała 5 doktorów, około 60 magistrów.  Przez wiele lat współpracowała z Komitetem Organizacji Olimpiad Wiedzy Ekologicznej, brała udział w pracach Zespołu Programowego Biologii przy Ministerstwie Oświaty i Wychowania oraz w pracach nad systemem nauczania biologii w Komitecie Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN.

Pani Prof. Stańczykowska-Piotrowska była założycielką i aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego i Polskiego Towarzystwa Ekologicznego oraz honorowym członkiem  Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Została także odznaczona  medalem imienia Alfreda Lityńskiego – najwyższego wyróżnienia Hydrobiologów Polskich. Przez wiele lat była przewodniczącą (w ostatnim okresie  honorową przewodniczącą)  kapituły Medalu Polskiej Niezapominajki. 

W naszych wspomnieniach Pani Profesor pozostanie jako wspaniały, życzliwy i wrażliwy Człowiek, służący swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem życiowym całej naszej społeczności akademickiej.

Rodzinie i przyjaciołom Pani Profesor składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Pogrzeb Pani Profesor Anny Stańczykowskiej-Piotrowskiej odbędzie się 8 grudnia br. o godz. 11.00 w Kościele pw. św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.