INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet w Siedlcach

kulik wielki

Pod koniec ubiegłego roku konsorcjum, któremu przewodzi Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków*, złożyło do unijnego Funduszu LIFE (https://www.gov.pl/web/nfosigw/program-life) wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Ochrona kulika wielkiego Numenius arquata w kluczowych ostojach gatunku w Polsce i Francji.”

Kulik wielki jest gatunkiem zagrożonym, który w ostatnich 2 dekadach odnotował znaczny spadek liczebności populacji.  Główną przyczyną regresu jest niski sukces lęgowy i zbyt niska produkcja młodych spowodowane drapieżnictwem (lis i inne ssaki, kruk, wrona siwa) oraz zabiegami agrotechnicznymi prowadzonymi w sezonie lęgowym. Na lęgową populację negatywnie oddziałują także zmiany w środowisku, obejmujące utratę lub fragmentację siedlisk lęgowych w wyniku prac melioracyjnych, intensyfikacji rolnictwa, zaniechania użytkowania.

Projekt ma na celu utrzymanie stabilnej populacji kulika wielkiego w dłuższej perspektywie czasowej w 15 kluczowych ostojach lęgowych gatunku w Polsce i Francji i jest mocno rozbudowaną kontynuacją dotychczas prowadzonych działań ochronnych, które w Polsce zostały zapoczątkowane w roku 2013. Działania ochronne będą polegać przede wszystkim na zabezpieczeniu gniazd i ochronie lęgów przed drapieżnikami oraz pracami agrotechnicznymi, zmniejszeniem presji drapieżników, a także przywróceniem na wybranych powierzchniach odpowiedniego dla gatunku sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych oraz właściwych stosunków wodnych.

Oprócz działań ochronnych w projekcie będzie prowadzona również działalność naukowo-badawcza. Zaplanowany jest zakup kilkudziesięciu logerów GPS-GSM w które zostaną wyposażone ptaki dorosłe oraz młode. Dane zebrane przez logery dostarczą informacji o lokalizacji ptaków w czasie oraz przestrzenni i pozwolą na analizę areałów osobniczych, preferencji siedliskowych gatunku oraz wpływu czynników środowiskowych na wykorzystanie przestrzeni przez ten gatunek w warunkach krajobrazu polskiego.

Powyższe dane zostaną wykorzystane przez studenta Szkoły Doktorskiej UPH Przemysława Obłozę do jego pracy doktorskiej, którą realizuje pod opieką promotora dr hab. Zbigniewa Kasprzykowskiego w Instytucie Nauk Biologicznych. Projekt otrzymał poparcie Uniwersytety Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.


"Obecnie rozpoczęła się niezależna ocena każdego złożonego w konkursie wniosku (w podprogramie LIFE Przyroda & Bioróżnorodność). Komisja Europejska poinformuje wnioskodawców o wynikach oceny w kwietniu 2022 r. Trzymajcie mocno kciuki za powodzenie projektu."
 
Więcej o ochronie kulika wielkiego w Polsce można dowiedzieć się na stronie internetowej http://www.ochronakulika.pl oraz w serwisie społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/ochronakulika

 

* – pozostali Beneficjenci: Towarzystwo Przyrodnicze "Bocian", Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, Biebrzański Park Narodowy oraz Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (Francja)